Molitva Majci Božjoj, Kraljici apostola

O sveta Majko Božja i premila Majko naša! Ti Kraljice apostola, Ti pomoćnice kršćana. Tvojem se materinskom milosrđu utječemo da nam od Boga isprosiš mnogo svetih svećenika. Ti sve možeš kod Božanskoga Sina svoga, našega velikog Svećenika, koji je sebe samoga žrtvovao na drvu križa za otkup i spasenje svijeta, i još se žrtvuje svaki dan na našim oltarima. Uslišaj molbu naroda svoga, koji Te ljubi i štuje od davnine kao svoju kraljicu, zagovornicu i majku. Zagovaraj nas kod predragoga Srca Isusova da nam se smiluje i da nam dade mnogo svetih duhovnih pastira. Budi u pomoći svim svećenicima i blagoslovi ih u svetom radu za spasenje i posvećenje naših duša.
Amen